کافه و خاطره کافه و خاطره
كافه ها اين روزها براي نسلي است كه از بار مشروب و دانس كلوب و مسجد جا مانده و به كافه رجعت كرد